ការ​នាំ​ចេញ​វាយនភ័ណ្ឌ​របស់​ប៉ាគីស្ថាន​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ៨,១៧% ហើយ​ការ​នាំ​ចូល​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​វាយនភ័ណ្ឌ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ ៥០%

ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ដល់ខែមករា ឆ្នាំ 2023 តម្លៃនៃការនាំចេញវាយនភណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្លាក់ចុះ 8.17% ។យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេស ប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញវាយនភណ្ឌ និងសំលៀកបំពាក់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានចំនួន 10.039 ពាន់លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលនេះ បើធៀបនឹង $10.933 ពាន់លានដុល្លារក្នុងខែកក្កដាដល់ខែមករា ឆ្នាំ 2022។
តាមប្រភេទ តម្លៃនៃការនាំចេញអាវប៉ាក់ធ្លាក់ចុះ 2.93% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ មកនៅត្រឹម 2.8033 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈតម្លៃនាំចេញសម្លៀកបំពាក់មិនមែនប៉ាក់បានធ្លាក់ចុះ 1.71% មកនៅត្រឹម 2.1257 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

អ៊ី ១

នៅក្នុងវាយនភ័ណ្ឌ,អំបោះកប្បាសការនាំចេញបានធ្លាក់ចុះ 34.66% មកនៅត្រឹម 449.42 លានដុល្លារក្នុងខែកក្កដា ដល់ខែមករា ឆ្នាំ 2023 ខណៈដែលការនាំចេញក្រណាត់កប្បាសបានធ្លាក់ចុះ 9.34% មកនៅត្រឹម 1,225.35 លានដុល្លារ។ទិន្នន័យបានបង្ហាញថាការនាំចេញគ្រែបានធ្លាក់ចុះ 14.81 ភាគរយមកត្រឹម 1,639.10 លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលនេះ។
ទាក់ទងនឹងការនាំចូល ការនាំចូលសរសៃសំយោគបានថយចុះ ៣២,៤០% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ មកត្រឹម ៣០១,៤៧ លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈការនាំចូលសរសៃសំយោគ និង រ៉េយ៉ុង ថយចុះ ២៥,៤៤% មកត្រឹម ៣៧៣,៩៤ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ។
ជាមួយគ្នានេះ ចាប់ពីខែកក្កដា ដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ប៉ាគីស្ថានការនាំចូលម៉ាស៊ីនវាយនភ័ណ្ឌបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដោយ 49.01% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមកត្រឹម 257.14 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបង្ហាញថាការវិនិយោគថ្មីបានធ្លាក់ចុះ។
នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ 2021-22 ដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ការនាំចេញវាយនភណ្ឌ និងសំលៀកបំពាក់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកើនឡើង 25.53 ភាគរយដល់ 19.329 ពាន់លានដុល្លារពី 15.399 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងសារពើពន្ធមុន។ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ 2019-20 ការនាំចេញមានតម្លៃ 12.526 ពាន់លានដុល្លារ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០៤-០៣-២០២៣
WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!